منشور اخلاقی

 

*  به موقع در محل کار خود حاضر شده و اصل وقت شناسی را در ارتباط با ارباب رجوع رعایت کرده و برای انجام خدمت و طلب رضایت ارباب رجوع از هیچ کوششی دریغ نکنیم و با آنان با خوشروئی و احترام رفتار نمائیم.

*  حفظ نظم و آراستگی ظاهری در چارچوب موازین اسلامی، رعایت ادب و احترام، عدل و انصاف و تلاش در جهت برقراری حاکمیت اخلاق اسلامی را سرلوحه خدمت خود قرار دهیم.

* همواره از غیبت، بدگویی و تکرار شنیده‌های ناصواب که منجر به هتک آبروی انسان‌ها می‌شود جدا خودداری نموده و با مظاهر فساد اداری، توصیه و اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف خودداری نمائیم.

*  در انجام تکالیف، پشتکار و جدیت داشته و ضمن به حداقل رساندن اشتباهات، کارها را با دقت و با حداقل هزینه انجام داده و از تحمیل مخارج اضافی به دانشجویان و مراجعین و همچنین به مجموعه کاری جلوگیری نمائیم.

*  از شدت سختی کارها نهراسیم و به گشایش امور امیدوار باشیم، چرا که هراس شکننده‌تر از خود کار است.

*  بر این باوریم که دانشجو سرمایه واقعی این مرکز علمی می‌باشد، لذا شخصیت و جایگاه آنان را در فرایند ارتباط متقابل حفظ کنیم.

*  داشتن صداقت، صمیمیت، صراحت، شکیبایی و خوشرویی توأم با برخورد مسئولانه نسبت به دانشجویان و سایر مراجعین را از شاخص‌های رفتاری خود تلقی نمائیم.

* رعایت قوانین، عرف و موازین جامعه اسلامی را همواره مدنظر داشته و جز برای تحقق اهداف عالیه انسانی و اسلامی گام بر نداریم.

* جویا، پذیرا و ارائه کننده نقد منصفانه و صادقانه از کار یکدیگر باشیم، اشتباه‌ها را بپذیریم و اصلاح کنیم و برای نقش دیگران اعتبار شایسته قائل شویم.

*  با همه، صرف نظر از عواملی چون نژاد، مذهب، جنسیت، معلولیت، سن و یا ملیت با عدالت رفتار کنیم.

*  از لطمه زدن به اموال، شهرت، آبرو و یا اشتغال دیگران با اقدام‌های کاذب یا بدخواهانه خودداری کنیم.

*  به همتایان و همکاران در رشد علمی و حرفه‌ای یاری برسانیم و از آنها در پیروی از این آیین نامه اخلاقی حمایت کنیم.

*  ما بر این اعتقادیم که پست‌ها میزان آزمایش و امانت ووسیله خدمت گزاری اند نه منبع بهره برداری.

 

امید است با رعایت موارد فوق در جهت پیشرفت و پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه گامی بلند برداریم.

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی