آرشیو سخنرانی‌های علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

اخبار و رویدادها

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس علیرضا ثبوتی

ارائه دستاوردهای فرصت مطالعاتی با موضوع: تحلیل جابجایی تکتونیکی منطقه فرورانش مکران غربی به کمک تداخل‌سنجی راداری ماهواره‌‌ای

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "مدلسازی جنرالیزاسیون پایگاه توپوگرافی با استفاده از استخراج و تلفیق قیود"

این سخنرانی علمی به صورت وبیناری توسط سازمان نقشه برداری کشور برگزار می شود

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس میثم رفیعی

با موضوع: بازار کار نقشه‌برداری، چالش‌ها و فرصت‌ها

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی دکتر ایمان انتظاری

Applications of Hyperspectral Sensing in Oil Sands Trailing Characterization

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی دکتر یاسر صادقی

Forest Inventory and Developing a High Resolution Digital Terrain Model

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی دکتر جلال امینی

اندازه گیری جابجایی سه بعدی سازه های عمرانی با استفاده از سنجنده های تصویر بردار سار زمینی در سنجش از دور راداری

سخنرانی‌های علمی

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس علیرضا ثبوتی

ارائه دستاوردهای فرصت مطالعاتی با موضوع: تحلیل جابجایی تکتونیکی منطقه فرورانش مکران غربی به کمک تداخل‌سنجی راداری ماهواره‌‌ای

اطلاعیه برگزاری سخنرانی علمی آقای مهندس میثم رفیعی

با موضوع: بازار کار نقشه‌برداری، چالش‌ها و فرصت‌ها