گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اعضای دفتر:

دکتر فرید کریمی پور(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

شماره تماس دفتر :

61114376

61114261