اعضای هیات علمی وابسته

Hahn

Dr.Michael Friedrich Hahn

استاد

وابسته بین‌المللی | فتوگرامتری و سنجش از دور

شماره تماس: -

پست الکترونیکی: 


Dr.Hanssen Ramon

استاد

وابسته بین‌المللی | ژئودزی و هیدروگرافی | فتوگرامتری و سنجش از دور

شماره تماس: -

پست الکترونیکی: Bidaghi

Dr.Nicolass Sneeuw

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
 
نباتی

دکتر سعید همایونی 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: