آزمایشگاه ژئودزی

 

  توضیحات آزمایشگاه­ها
  1  طراحی شبکه ­های ژئودتیک از مراتب مختلف، مطالعه و آنالیز جابحایی­ سنجی سازه­ هایی نظیر پل و سد، تست و کالیبراسیون تجهیزات مشاهدات زمینی ژئودزی، نظیر: زاویه یاب­ها، طولیاب­ها و ترازیاب­ها آزمایشگاه میکروژئودزی
  2  تعیین دینامیکی مدار انواع ماهواره­ ها، تحقیق و توسعه روش­های کینماتیکی تعیین مدار و پردازش اتوماتیک مشاهدات سیستم های تعیین موقعیت و ناوبری ماهواره ای آزمایشگاه ژئودزی فضایی
  3  مشاهده و اندازه ­گیری میدان جاذبه، توسعه روش­های تعیین ژئویید، طراحی شبکه ‏های گراویمتری، استفاده از مشاهدات جاذبی جهت اکتشاف آزمایشگاه فیزیکال ژئودزی
  4  مانیتورینگ و آنالیز تغییرات شکل و میدان جاذبه زمین، مطالعات پوسته، گسل‏ها و ایزوستازی آزمایشگاه تکتونیک ژئودزی
  5  تحقیق و توسعه در حوزه تعیین موقعیت استاتیک و کینماتیک با استفاده از مشاهدات GNSS، پردازش و آنالیز مشاهدات ماهواره­ های آلتیمتری، تغییر شکل پوسته، دوارن زمین و مطالعات اتمسفر و یونسفر زمین آزمایشگاه ژئودتیک
  6  محاسبه مولفه­ های انحراف قائم با استفاده از تصویربرداری نجومی، محاسبه مختصات نجومی، تعیین اپتیکی مدار ماهواره­ ها آزمایشگاه ژئودزی نجومی
  7  مطالعه و توسعه جهت بکارگیری مشاهدات مختلف ژئودزی جهت پیش­بینی انواع مخاطرات طبیعی آزمایشگاه پیش­بینی و مقابله با حوادث طبیعی