کنفرانس بین المللی مکانی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

 

هفتمین کنفرانس بین المللی  2022 Geospatial Conferance

(چهارمین کنفرانس بین‌المللی Giresearch و ششمین کنفرانس بین المللی SMPR)

 

 

 

ششمین کنفرانس بین‌المللی Geospatial Conferance 2019

(سومین کنفرانس بین‌المللی Giresearch و پنجمین کنفرانس بین المللی SMPR)

 

 

پنجمین کنفرانس بین‌المللی Geospatial Conferance 2017

(دومین کنفرانس بین‌المللی Giresearch و چهارمین کنفرانس بین المللی SMPR)


 

اولین کنفرانس بین المللی  SMPR 2011

 

 

 

همایش‌های علمی مرتبط